Sàn Poloniex có thực sự ngừng cung cấp dịch vụ cho người Việt Nam?

Mấy hôm nay nhiều chuyên trang crypto có đưa tin sàn giao dịch Poloniex sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho người Việt Nam kể từ ngày 18/11 nên mình mới quyết định tìm hiểu. Cộng thêm việc bác @NguyenKhang1910 có comment nói rằng Poloniex không cho bác ấy rút tiền càng làm tăng sự nghiêm trọng của sự việc. Không biết bác gửi ticket support cho Poloniex tình hình sao rồi.

Trích nguyên văn Thoả thuận người dùng (User Agreement) của Poloniex được cập nhật ngày 18/10/2018:

poloniex-chan-viet-nam-traderviet1.

“The websites and the services offered by Poloniex (as defined below) are NOT addressed to persons who have their registered office or place of residence in China, Germany, Pakistan, the U.S. states of New Hampshire, New York or Washington, Vietnam or any other Restricted Territories as defined in Section 37.”

Dịch nguyên văn:

Các trang web và dịch vụ được cung cấp bởi Poloniex (như mô tả bên dưới) KHÔNG DÀNH CHO những người có văn phòng đăng ký hoặc nơi cư trú tại Trung Quốc, Đức, Pakistan, địa phận New Hampshire, New York hoặc Washington của Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc bất kỳ nơi nào thuộc các lãnh thổ bị giới hạn như được mô tả trong Phần 37.

Trích nguyên văn Phần 37:

poloniex-chan-viet-nam-traderviet3.

"The Services are subject to all applicable export control restrictions, and, by using the Services, you represent that your actions are not in violation of such export control restrictions. Without limiting the foregoing, you may not use the Services if (i) you are a resident, national or agent of Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria or any other country to which the United States, the United Kingdom or the European Union embargoes goods or imposes similar sanctions (“Restricted Territories”); (ii) you are a member of any sanctions list or equivalent maintained by the United States government, the United Kingdom government or by the European Union (“Restricted Persons”) or (iii) you intend to transact with any Restricted Territories or Restricted Persons."

Dịch nguyên văn Phần 37:

Dịch vụ phải tuân thủ tất cả các quy định hạn chế của việc kiểm soát xuất khẩu hiện hành và bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn công nhận rằng hành vi của bạn không vi phạm các hạn chế kiểm soát xuất khẩu đó. Không giới hạn điều trên, bạn không được sử dụng Dịch vụ nếu (i) bạn là công dân, tổ chức hoặc đại diện của Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Hoa Kỳ, Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu có lệnh cấm vận hàng hóa hoặc áp dụng các biện pháp trừng phạt tương tự (“Các lãnh thổ bị hạn chế”); (ii) bạn là thành viên của bất kỳ danh sách bị trừng phạt hoặc tương đương nào được duy trì bởi chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Vương quốc Anh hoặc Liên minh châu Âu (“Pháp nhân bị hạn chế”) hoặc (iii) bạn có ý định giao dịch với bất kỳ Lãnh thổ bị hạn chế hoặc Pháp nhân bị hạn chế nào.

poloniex-chan-viet-nam-traderviet2.

Để mình dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt cho anh em hiểu. Vấn đề bắt nguồn từ cách diễn đạt nói tránh của Poloniex, “NOT addressed to” dịch đúng ra là “KHÔNG dành cho”, nôm na Poloniex không chủ động cung cấp dịch vụ cho những người thuộc các lãnh thổ này. Tức là người dùng Việt Nam hoàn toàn có thể sử dụng bình thường dịch vụ của Poloniex, họ chỉ đơn thuần là không chủ động phục vụ chúng ta, chứ không phải cấm hay chặn như nhiều trang crypto đưa tin gần đây. Nếu Poloniex dùng các câu như “refuses to provide service”, “denies to serve users from the following Territories” thì mới nên lo lắng thực sự vì đó là các khẳng định sẽ chặn hay ngưng cung cấp dịch vụ.

Phần 37 nói về việc Poloniex tuân thủ pháp luật của Mỹ, không cung cấp dịch vụ cho các quốc gia được đề cập đến do quy định cấm vận của các chính phủ. Poloniex là sàn của Mỹ nên việc tuân thủ pháp luật Mỹ là đương nhiên. Các quốc gia được nhắc tới trong phần 37 sẽ không được sử dụng dịch vụ của Poloniex.

Vậy là anh em yên tâm chúng ta vẫn được xài Poloniex nhé, các anh em có vốn để trên Poloniex cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần một vài từ dịch sai thôi cũng đưa câu chuyện đi rất xa rồi.

Xem thêm

>>

>>


Tham khảo Nguyễn Minh Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *